مينی ديكشنری بلوچی به فارسی

gwamz ----> زنبور قرمز
gwanď ----> كوچك
gwapag ----> بافتن
gwapten ----> بافتن
gwarág ----> كلاغ