مينی ديكشنری فارسی به بلوچی

pač باز
páč باز
wáz باز
bázár بازار
bújag بازكردن