شيوه های نوشتن حروف يوروبلوچی:

روش اول: درصورتيكه Keyboard بلوچي در كامپيوتر شما نصب شده باشد، ميتوانيد حروف يوروبلوچی را مستقيماً بنويسيد.
 روش دوم: حروف الفبای انگيسی را ميتوانيد با استفاده از keyboard مستقيماً بنويسيد، برای نوشتن حروف يوروبلوچی كه در استاندارد انگيسی وجود ندارند (مانند č) از دكمه هايی كه روی آن  حروف يوروبلوچی نوشته شده است استفاده نموده و سپس دكمه 'ارسال ' را كليك كنيد.

 

شيوه های نوشتن  حروف فارسی :
روش اول: لغت فارسی  مورد نظر
يا بخشی از آن را با استفاده از اديتور فارسی و يا هر اديتور فارسی ديگری كه از استاندارد يونی كد (UTF-8) پيروی ميكند، نوشته و در محل لغت در ديكشنری قراردهيد  و سپس دكمه 'ارسال ' را كليك كنيد.

روش دوم: با استفاده از Microsoft Visual Keyboard نيز ميتوانيد مستقيماً به فارسی بنويسيد.