aps    اسب    ١     

A a                                                    "سبز " sabz در  a فتحه، صدای

dap    دهان pad    بعد، پشت baz غليظ
har    الاغ، خر ta       تو tanek    ٢ رقيق

 

                    

 

 

 

             

Āā آا                                             āp  آب

ā او nā    ٣ خرما pād       پا
zā  دشنام ās    ٤ آتش pāg    عمامه

 

 

 

 

 

    

B b   ب                                   barp   برف

bāsk     بازو bāp  بخار bāg  باغ
brāt   ٥ برادر bāz      زياد bagg        رمه شتر

 

 

 

 

 

      

Čč   چ                             mačč ٦     درخت خرما

čamm    چشم čam    ‌حيله čār           چهار
čāp        ٧  رقص  č     ٨ باز āčār     نوعی ادويه

 

 

 

 

 

                                                                           

Dd    د                                           dast دست

dār هيزم،چوب dantān دندان dān     ٩   غلات
dānag دانه rand طايفه، ‌رد darag  ١٠ دره
alegdār ١١ نوعی ادويه        

   

                                         

            haďď  ‌استخوان              

Ďď           صدايی شبيه   ڈ   در اردو                 

goďď ١٢ قطعه، ارث kanď ١٣ چاله، گودال ďagār  ١٤ زمين
baďď كول، كوله بار  gaďďag   هسته ďaďď سرحال

 

         

 

فصل دوم

---------------------------------------------------------------------

 

١    aps در مكرانی و سراوانی، hasp و asp در سرحدی

٢   tanak

٣   مكرانی

٤   مكرانی

٥   brāt  در مكرانی و سراوانی، brās  سرحدی

٦   mok  در سراوانی

٧    سرحدی، 'sohbat' در مكرانی و 'nāč' در سراوانی ، 'čāp jaten' يا čāp janag بمعنای ¨كف زدن¨ در اكثر لهجه ها.

٨   سرحدی،  pač  در مكرانی و pač, wāz  در سراوانی

٩    جو، ذرت، برنج، گندم

١٠  darrag

 ١١   مكرانی

 ١٢   سرحدی

 ١٣   سرحدی

١٤  ďegār, dagār

١٥

 ١٦